KNA je nositeľom projektu ministerstva vnútra Spolkovej republiky Nemecko „Podpora malého a stredného podnikania na Slovensku“. Cieľom podporných opatrení Spolkovej republiky Nemecko je v rámci podpory nemeckej menšiny na Slovensku ekonomicky podporovať malých a stredných podnikateľov v Nemcami osídlených oblastiach a ich okolí a tým prispieť k zlepšeniu hospodárskej infraštruktúry na Slovensku. Účelom tejto finančnej pomoci bolo a je zachovať na Slovensku tradičné remeslá, výroby a služby.
Prvým nositeľom tohto projektu sa stal Karpatskonemecký spolok ma Slovensku. V apríli 1993 sa druhým nositeľom a realizátorom projektu podporných opatrení Spolkovej republiky Nemecko stala nezisková a všeobecne prospešná Karpatskonemecká nadácia. Po rozpustení KNN, ktoré sa realizovalo podľa zák. č. 207/96 SNR, bola v októbri 1997 založená nezisková a všeobecne prospešné Karpatskonemecká asociácia ako tretí nositeľ projektu podporných opatrení Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku.Sprostredkovateľskú funkciu medzi ministerstvom vnútra SRN a KNA na Slovensku vykonávala od r. 1992 Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit v Stuttgarte /neskôr Baden Württemberg International/.

Podľa hesla “Naša pomoc pre Vaše podnikanie“ majú možnosť malí a súkromní podnikatelia a živnostníci získať pre založenie a prevádzku svojich podnikov výhodnú pôžičku na nákup konkrétnych výrobných strojov a technologických zariadení. Poskytnuté finančné prostriedky slúžia pre zavedenie výroby,  jej rozšírenie, modernizáciu, na zmenu produkcie alebo na zlepšenie výrobných podmienok v prevádzkach. Každý žiadateľ o podporu musí splniť dané kritéria. Po schválení žiadosti sa podporovaný zaväzuje finančnú čiastku vrátiť v pravidelných mesačných splátkach spravidla po dobu 4 rokov. Žiadatelia takto získavajú bez prehnanej byrokracie a za výhodnejších podmienok ako ponúkajú banky, finančnú podporu na rozvoj svojho podnikania.