Financovanie podporovaných podnikov sa realizovalo v prvých rokoch výlučne z prostriedkov Spolkového ministerstva v Bonne, neskôr z  časti vrátených peňazí, teda z fondu nositeľa projektu na Slovensku t.j. z Karpatskonemeckej asociácie. Finančné prostriedky boli z nemeckej strany cielene poskytované tak, aby sa mohli dlhodobo zhodnocovať, a vrátením do fondu ich opätovne používať. Vložené finančné prostriedky vo výške 2,25 mil. EUR sa za dvadsať rokov činnosti znásobili a znovu použili vo výške ďalších 6,2 mil. EUR. Tieto čísla poukazujú, že bola dodržaná návratnosť finančných prostriedkov, čo nám aj naďalej umožňuje pokračovať v našej činnosti.

V prehľade podporovaných odvetví za 20 rokov (od roku 1992 do roku 2012) dominuje podpora malých a stredných výrobných podnikov s 35,18%-ami. Do tejto kategórie sú zaradené drevo- a kovospracujúce podniky, stavebné firmy, výroba konfekcie, výroba potravín.  Druhé  odvetvie, s objemom podpory 34% tvoria podniky služieb /reštaurácie, hotely, dopravné podniky, reklamné agentúry, kozmetické salóny.../, ktoré prispeli k zvýšeniu životného štýlu obyvateľstva daného regiónu. Na 3.mieste je podpora súkromných lekárov s 14,53%. Tu prevažujú hlavne stomatologické, interné a gynekologické ambulancie. Podporované maloobchody sú na štvrtom mieste a  tvoria   9,75%. Zabezpečujú prevažne potravinové zásobovanie v danom regióne. Na piatom mieste s 6,5%-ami sú podporované poľnohospodárske a lesné podniky zamerané na chov dobytka, ťažbu dreva a zalesňovanie.